FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बस्तिस्तरबाट योजना छ्नौटका लागि बजेट सिमा मार्ग दर्शन सम्वन्रधमा ।

दस्तावेज: 

बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

आ.व ०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयारिको राय सुझाब संकलनका लागि जारी गरेको सूचना ।

धनपाय - नाब - सालडाडा- पानीखोला हाडाकोट सडक निर्माणआयोजनको बाताबरणिय परिक्षणसम्बन्धि सूचना

बत्काचौर नगरपार्क निर्माण आयोजनाको बाताबरणिय परिक्षण सम्बन्धि सार्बजनिक सूचना ।।