FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही िदन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासिकय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
राजश्व शाखा
सेवा शुल्क: 
ब्यवसायको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन,नागरिकता,ब्यवसायीको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वा घर भाडा सम्झौता